Privacy verklaring

HOME | agenda | contact | repErtoire | PRivacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING TE DEUM LAUDAMUS                   13-02-2019

 1. De Gereformeerde Zangvereniging TE DEUM LAUDAMUS te Heemse-Hardenberg geeft in deze privacyverklaring informatie hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van koorleden en verdere medewerkers. De privacyverklaring vloeit voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht is geworden. Het doel is om binnen onze zangvereniging zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens en deze te beschermen.
 2. De volgende gegevens worden gevraagd en gebruikt door TDL:
 3. Naam/voorletters/tussenvoegsel
 4. Adres
 5. Postcode
 6. Woonplaats
 7. Telefoonnummer
 8. E-mailadres
 9. Geboortedatum
 10. Bankrekeningnummer
 11. Datum begin lidmaatschap
 12. Koor gerelateerd beeldmateriaal voor o.a. de website van TDL (voor informatie en PR) en andere informatiedoeleinden (bijv. krantenbericht n.a.v. jubileum koorlid)
 13. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het naar behoren functioneren van TDL.
  Ze worden bewaard gedurende het koorlidmaatschap. Hierbij gaat het om de lidmaatschapsovereenkomst, ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking.
  De financiële administratie kent daarna nog een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.
 14. De persoonsgegevens van de dirigent worden gedurende de arbeidsovereenkomst bewaard.
  Naam en foto van de dirigent staan vermeld op de website van TDL  zolang dit nodig is voor de PR. Aan medewerkers buiten het koor om (van bijv. een concert) wordt expliciet per mail toestemming gevraagd om hun persoonsgegevens te mogen gebruiken.
 15. TDL geeft geen persoonsgegevens zoals vermeld onder 2 en 4 door aan derden, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan.
 16. TDL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
 17. Bestuursleden en de boekhouder hebben beschikking over de persoonsgegevens. Zij zijn gehouden aan geheimhouding hiervan.
  Hiernaast beschikt de Muziekcommissie beperkt over deze gegevens.
  Verder circuleert onder de koorleden per partij een doorbelrooster met namen en telefoonnummers.
 18. Elk koorlid heeft het recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens. Mochten er klachten zijn m.b.t. de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen deze gemeld worden bij het bestuur. Indien er bewust of onbewust persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, spreken we van een datalek. Dit kan gemeld worden bij het bestuur die in voorkomende gevallen melding kan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezichthouder is op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens:
Gereformeerde Zangvereniging TE DEUM LAUDAMUS
p/a Capellastraat 33
7771 XL Hardenberg
Email: gmeijerh$hotmail.com
Tel.nr. 0523-232470

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close